Om oss

Föreningen:

Föreningen disponerar en egen släktforskarstuga på Åsbogatan 25 A i Ängelholm och genomför årligen ett antal kurser och utbildningar, bland annat nybörjarkurser i släktforskning tillsammans med Medborgarskolan. Lokalen är även öppen för Din egen forskning. Se kalendern ute till höger för öppettider för 'Öppet hus'.

Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.

Föreningens organisationsnummer är 839400-8612.

Föreningen grundades 1988 för att främja släkt-och folklivsforskning i Ängelholm med omnejd.

Målsättningen för föreningen är att öka intresset och höja kunskapen om såväl genealogi, som folklivs- och emigrantforskning och då även i det nationella perspektivet.

 

Vår integritetspolicy.

Information om vår nya integritetspolicy, föranledd av GDPR, finner du här.

 

Hitta till oss:

Vi finns i källaren på Åsbogatan 25 A i Ängelholm.

 

Föreningens stadgar:

Antagna vid årsmötet 2015-02-12

§1   Föreningens namn är Ängelholms Släktforskare, organisationsnummer 839400-8612.

§2   Föreningens syfte är att främja och öka intresset för släktforskning och att hjälpa sina medlemmar i frågor angående släktforskning. Föreningen ska även verka för samarbete mellan släktforskare, släktforskarföreningar, myndigheter, arkiv och bibliotek.

§3   Medlem i föreningen är den som betalt fastställd årsavgift. Årsmötet fastställer årsavgiften.

§4   Årsmötet väljer en styrelse bestående av ordförande och sex (6) ledamöter. Ordförande väljs för ett år och ledamöterna väljs för två år. Halva antalet ledamöter väljs varje år. Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare och vice ordförande. Ordföranden och kassören tecknar föreningens firma var för sig. 

§5  Två revisorer och suppleant samt valberedning bestående av 2 ledamöter väljs av årsmötet.

§6 Styrelsen ska sammanträda minst 4 gånger per år samt i övrigt när någon i styrelsen anser att det behövs. Minst fyra (4) ledamöter ska vara närvarande för att styrelsen ska kunna fatta beslut. Majoritetsbeslut gäller. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§7  Vid styrelsens sammanträden samt vid årsmötet ska protokoll skrivas.

§8  Föreningens räkenskapsår är kalenderåret. Senast 1 månad före årsmötet ska styrelsen överlämna protokoll, räkenskaper och verksamhetsberättelse för räkenskapsåret till revisorerna för granskning.

§9  Föreningen ska årligen hålla minst två möten varav ett är årsmötet. Årsmötet ska hållas före mars månads utgång.

§10 Kallelse till föreningsmöten sker via annonsering på föreningens hemsida och med anslag i föreningens lokal. Kallelse till årsmötet ska dessutom utsändas 10 dagar innan till föreningens medlemmar.

§11 Vid årsmötet och föreningsmöten har varje närvarande medlem en röst. Sluten omröstning kan, om så föreslås ske, men normalt är omröstning öppen i alla frågor och val. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I alla andra frågor har ordföranden utslagsröst.

§12 Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av revisorerna. Dessa ska avge utlåtande som innehåller yttrande angående ansvarsfrihet för styrelsen.

§13 Stadgeändring kan endast beslutas av två på varandra följande föreningsmöten varav det ena är ett årsmöte. Mötena ska hållas med minst fjorton(14) dagars mellanrum. Förslag till stadgeändring ska bifogas kallelsen till årsmötet och behandlas som en separat punkt. Beslut om stadgeändring fattas med enkel majoritet av närvarande medlemmar på årsmötet.

§14 I händelse av föreningens upplösning ska styrelsen föreslå årsmötet, som beslutar, hur tillgångar, inventarier, samlingar och övriga tillhörigheter ska avvecklas. Syftet ska vara att främja släktforskning.

 

Ängelholms Släktforskare är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

Vårt organisationsnummer är 839400-8612

Vårt bankgironummer 5571-9504

Vår kontaktinformation hittar du här.

Våra samarbetspartners:


Hitta till oss.


Öppet Hus

Hösten 2021

9 september 13:00 - 17:00
23 september 13:00 - 17:00
7 oktober  13:00 - 17:00
21 oktober 13:00 - 17:00
4 november 13:00 - 17:00
18 november 13:00 - 17:00
2 december 13:00 - 17:00


Länkar


 ArkivSkriv in din e-post nedan för att få senaste information om nyheter, evenemang etc.


Besök oss på

 


Vårt gironummer
5571-9504

Organisationsnummer
839400-8612 


Vår integritetspolicy