Integritetspolicy


ÄNGELHOLMS SLÄKTFORSKARE

Org.nr 839400-8612
c/o Karina Olin
Sockerbruksgatan 12 B
262 64 ÄNGELHOLM

www.engelholms-släkt.se

E-post: [javascript protected email address]

Besöksadress:
Planteringsvägen 7 B
262 52 ÄNGELHOLM        

Personuppgiftsansvarig, PuA – Styrelsen

Personuppgiftsbiträde, PuB – Studieförbundet Vuxenskolan        

ANVÄNDARVILLKOR & INTEGRITETSPOLICY

Personuppgifternas ändamål och den lagliga grunden

Registrerande av personuppgifter har som ändamål att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Insamling av personuppgifter sker när medlem betalar medlemsavgift  (Föreningens stadgar)
och då lämnar namn, adress, e-mail och telefonnummer. Avtal ingås när man går med som medlem och eventuellt deltar i kursverksamhet. (Avtal)

All kursverksamhet innehåller personuppgifter och delas med Vuxenskolan av kurs-ekonomiska skäl vilket är ett krav för samarbetet med Vuxenskolan.

Personuppgifterna skall användas till föreningens administration, kursverksamhet och aktiviteter kring dessa, kallelser till möten och utflykter, utskick av föreningens tidning, inbetalningskort medlemsavgifter, kursavgifter och elevlistor Vuxenskolan. (Avtal)

Mottagare av personuppgifterna

PuA upprättar en medlemsförteckning som är lösenordsskyddad. Medlemsförteckningen finns också i pappersform i föreningens årspärm som förvaras i föreningens låsta arkiv som styrelse och revisorer har tillgång till. (Rättslig förpliktelse).

Publicering på hemsida och sociala medier. (Intresseavvägning samt i vissa fall, foto,
samtycke).

Elevlistor, för kursverksamhet, finns lösenordsskyddade hos respektive kursledare.

Registrering av personuppgifter för ekonomiska transaktioner bankkonton (Samtycke)

Styrelsen administrerar den information som samlas in. Denna information kommer inte att säljas, utbytas eller överföras till någon annan förening, företag eller tredje land, bortsett från Studieförbundet Vuxenskolan (PuB).

Lagringsperioden

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och
rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att
begära radering av sina uppgifter eller att begränsa behandlingen.

Information

Föreningens policy, föranledda av GDPR, kommer att finnas på föreningens hemsida.

Klagomål

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Föreningen via

mail: [javascript protected email address]

Här kan du läsa mer om GDPR

datainspektionen.se

Här kan du ladda ner och se vilka register som förs av föreningen.

registerbeskrivning-1.pdf